02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ
02/9368044; 0888 248 335; 0878 248 335
Православен гробищен парк
Св. Архангел Михаил
Copyright © 2017-2019 ·  All Rights reserved  ·  Powered by Assen Aleksiev 0898 537 738
02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
гр.София,
ул. "Черномен" 3
гр.София,
ул. "Черномен" 3

Необходими документи за кремация:

*1. Съобщение за смърт
*2. Декларация за семейно положение
     /по образец от траурната агенция/
*3. Талон за кремация
*4. Лична карта/паспорт/ на починалия
*5. Декларация за кремация попълнена
      от най близък  роднина по права линия
*6. Документ/в оригинал/ удостоверяващ   родствената връзка с починалото лице

* В случай че желаете да получите и съхранявате урната вкъщи трябва да попълните следната декларация*

*1. Квитанция за платено гробно място
*2. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място
/урновата ниша/

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНИ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ ВИЖТЕ ТУК
ИЛИ НА ТЕЛ. 02/936 80 44

КАТАЛОГ УРНИ
Заб.:  Извлечение от Наредба № 2 на МЗ от 21 април 2011 г.
Чл.20. (4) (ДВ,бр.36 от 2011 г.) Прахът на починалия се поставя в специален съд (урна) и се пренася за извършване на обреда по урнополагане, определен от  близките на починалия, в съответния гробищен парк или се предава за съхранение на близките на починалия.
(5) По желание на близките прахът на починалия може да бъде разпръснат на специално определени места в рамките на гробищните паркове, на открито в природата или в частни имоти, намиращи се извън населени места, като в последния случай е необходимо писмено съгласие на собственика на имота.
(6) Прах от непотърсени урни в срок от 30 дни се заравя в определени урнови гробове на територията на гробищния парк или гробището.


Необходими документи за полагане на урна в наследствено гробно място
/урнова ниша/:
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
гр. София, ул. Черномен №3
www.traurniuslugi.online
www.traurniuslugi.online
гр. София, ул. Черномен №3
ЕЛИДА МГ
ЕЛИДА МГ